karmela_news_head3.jpg
» Новини » Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS във фирма “Кармела 2000” ООД
Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS във фирма “Кармела 2000” ООД

Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS във фирма “Кармела 2000” ООД

„Да създадем конкурентоспособно предприятие с повишен експортен потенциал, качество и модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на европейския и световен пазар”. Това е основната цел заложена в проекта “Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS във фирма “Кармела 2000” ООД”. Проектът е финансиран от ЕС, Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика” 2007-2013, схема за безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”.

Целите на проекта са да постигнем съответствие с изискванията на стандарта IFS, да се сертифицираме, в резултат на което да подобрим качеството и безопасността на предлаганите продукти, както и да подобрим ефективността на производствения процес и да продължим развитието си като модерна организация отговаряща на изискванията на българския и европейския пазар.


Фирма “Кармела” ще оптимизира дейността си като разработи, внедри и сертифицира системите за управление на качеството и безопасност съгласно стандарта IFS, заедно със закупуването на лабораторно оборудване. Проектът се явява възможност за развитие на дейността ни и за предлагането на по-качествени продукти.


Дейностите, заложени в проекта са свързани основно с избора на доставчиците по отделните елементи, разработването, внедряването и сертифицирането на системата за качество. Разработването и внедряването на системата ще ни позволи да изградим система за управление на безопасността на произвежданите продукти, която да осигурява стриктен контрол на качеството и да сведе до минимум съществуващите опасности при производството.


Проектът стартира на 04.08.2009 г. и ще приключи на 04.08.2010 г., като общата продължителност на проекта е 12 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ е 50% от общите разходи.
Като резултат от изпълнението на проекта ще поставим ясни и регламентирани правила в областта на проследимостта, ще съкратим, но и ще можем да осигурим по-добър контрол на процесите. Със създаването на микробиологична лаборатория ще можем да проследяваме и елиминираме микробиологичните, физичините и химичните опасности. Подобряването на качеството ще доведе и до подобряване на пазарните ни позиции, което ще ни позволи бъдещо разрастване на българския и международните пазари.


Проектът има висока добавена стойност за „Кармела 2000”. Придобитият опит по проекта ще послужи за реализирането на бъдещи проекти, финансирани от ЕС.  


11.05.2010