karmela_news_head3.jpg
» Новини » Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД

Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД

На 04.10.2010 приключи проект „Въвеждане на стандарт за управление безопасността на храните IFS в Кармела 2000 ООД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013, схема за безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”.

Проектът приключи успешно, като успяхме да реализираме заложените цели – постигнахме съответствие с изискванията на стандарта IFS, получихме положително решение за сертификация на системата; закупихме заложеното в проекта лабораторно оборудване, в резултат на което подобрихме качеството и безопасността на предлаганите продукти. Всички дейности бяха изпълнени съгласно заложените в договора за безвъзмездна финансова помощ.

Проектът стартира на 04.08.2009 г., с обща продължителност 14 месеца и размер на безвъзмездната помощ 50% от общите разходи по проекта.
 

Разработването и внедряването на стандарта, който фирма Кармела реализира беше първият ни проект осъществен с финансовата подкрепа на ЕС. Той има голямо значение за нас, тъй като успешното му финализиране ни дава увереност, че можем да се справяме с донорските програми, да се организираме така че да спазим всички изисквания на финансиращия орган.
 

Много важен за нас е и фактът, че успяхме да изпълним и планираните резултати, като осигурихме по-добър контрол на качеството, ясни и регламентирани правила в областта на проследимостта, проследяване и елиминиране на микробиологичните, физичините и химичните опасности.
 

Натрупаният опит ще използваме отново при участието ни в други проекти, не само подкрепи от ЕС, но и в ежедневната дейност на фирма Кармела 2000.
 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Кармела-2000” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 


04.10.2010