karmela_news_head3.jpg
Съобщение

Съобщение


Във връзка с осигуряването на необходимата публичност и визуализация на финансирането на проекта по линия на оперативната програма чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет се публикува настоящето

СЪОБЩЕНИЕ:

На 13.03.2017 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0520-C01"Развитие на управленския капацитет и засилване на растежа на "Кармела 2000" ООД чрез въвеждането на система за управление на бизнес процесите".

Основната специфична цел, която си поставя проектът на „Кармела 2000“ ООД е следната:
- Развитие и повишаване на управленския капацитет на предприятието чрез внедряването на нов ИКТ базиран софтуер – ERP система, п
редставляваща цялостно интегрирано решение за управление на бизнес процесите;
Общата цел се състои в:
- Засилване на растежа на предприятието чрез използването на информационни и комуникационни технологии вследствие внедряването на ERP система, която ще подобри значително всички процеси в предприятието.
Тези цели напълно съвпадат с целите на настоящата процедура и спомагат за постигането на целите на ниво приоритетна ос. Проектът ще има сериозен положителен ефект върху „Кармела 2000“ ООД, като чрез въ
веждането на новата система предприятието ще повиши значително своята конкурентоспособност.
Срокът за изпълнение на проекта е 18месеца.
Общата стойност на проекта е 506 734.00 лева, от които 301 506.73 лева европейско, 53 207.07 лева национално и 152 020.20 лева собствено съфинансиране.


14.03.2017