karmela_news_head3.jpg
» Новини » Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката:
Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката:

Публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката:

ПОКАНА
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0520-C01 „Развитие на управленския капацитет и засилване на растежа на "Кармела 2000" ООД чрез въвеждането на система за управление на бизнес процесите“,  днес 31.07.2017 г. публикуваме настоящата публична покана за избор на изпълнител с предмет на поръчката:
 

Закупуваненадълготрайниматериалниинематериалниактивиза"Кармела2000" ООДсъсследнитеОбособенипозиции:
 
Обособена позиция 1: Придобиване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите - 1 бр.;
 
Обособена позиция 2: Закупуване на сървърно оборудване в това число:
2.1. ERP Сървър - 1 бр.
2.2. Бекъп сървър - 1 бр.
2.3. Непрекъсваемо токово захранващо устройство (UPS) - 1 бр.
2.4. Мрежова система - 1 бр.
2.5. Принтер за баркодове - 1 бр.
2.6. Ръчен безжичен баркод четец - 6 бр.;
 
Обособена позиция 3: Закупуване на ДНА - специализиран софтуер, допринасящ за въвеждането и функционирането на ERP системата за управление на бизнес процесите в това число:
3.1. Софтуер за виртуализация на сървъри - 2 бр.
3.2. Сървърна операционна система - 2 бр.
3.3. Софтуер за мейл сървър - 1 бр.
3.4. Сървърен софтуер за база данни- 1 бр.
3.5. Софтуер за архивиране на виртуална среда във време на работа на виртуални сървъри - 1 бр.
 
Срок за подаване на оферти:
Дата: 11.08.2017г. ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg)
 

Документи по настоящата публична покана можете да намерите, както следва:
1. На интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България: http://www.eufunds.bg, както и интернет страницата на Управляващия орган на ОПИК.
2. На интернет страницата на Кармела 2000 ООД - http://www.karmela.eu;
3. Mоже да получите при запитване по e-mail.
4. Документацията може да бъде получена на място на следния адрес: гр. ВеликоТърново, ул. „Опълченска“64.


 


31.07.2017