karmela_news_head3.jpg
» Новини » Общи правила и условия за участие в играта „Детство мое“
Общи правила и условия за участие в играта „Детство мое“

Общи правила и условия за участие в играта „Детство мое“

Общи правила и условия за участие в играта „Детство мое“

 
 
1. Период и начин за участие:
 

1.1. Периодът за участие в играта „Детство мое“ (наричана за краткост „Играта”) е от 23:59 часа на 28.08.2017г. до 23:59 ч. на 16.10.2017 г.

1.2. Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, изпратили 12 броя слънца от 6 опаковки на обикновени бисквити „Детство мое“ 200 г. и/или обикновени бисквити „Детство мое“ 130 г. и/или обогатени бисквити „Детство мое Закуска“ 330 г. и/или от лицевите части на кутия бисквити с глазура „Детство мое“ 200 г., на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ 62 и съгласно условията на настоящите Правила.

 
2. Организатор:
 

2.1. Организатор на Играта е „Кармела 2000“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62, наричано по-долу за краткост „Кармела 2000“ или „Организатора”.

 
3. Участници:
 

3.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
3.1.1. Събере и изпрати 12 броя слънца, изрязани от 6 опаковки на обикновени бисквити „Детство мое“ 200 г. и/или обикновени бисквити „Детство мое“ 130 г. и/или обогатени бисквити „Детство мое Закуска“ 330 г. и/или от лицевите части на кутия бисквити с глазура „Детство мое“ 200 г., на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ 62; 
3.1.2. Изпрати своите данни (три имена, телефон и/или имейл адрес за контакт) заедно със слънцата от опаковките;

3.2. В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Кармела 2000“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);
3.3. В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години считано към 28.08.2017г.

 
4.      Механизъм на участие:
 

4.1. Участието в Играта се реализира в Периода, посочен в т. 1.1. от тези Правила и се разделя на два игрови периода, както следва:
-     Период 1 от 28.08.2017 до 20.09.2017 г.
-     Период 2 от 21.09.2017 до 16.10.2017 г.
-     В тегленето на наградите от Период 1 участват всички участници, които са изпратили 12 слънца на посочения адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62 от 28.08.2017 до 20.09.2017 г.
-     В тегленето на наградите от Период 2 участват всички участници, които са изпратили 12 слънца на посочения адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62 от 28.08.2017 до 15.10.2017 г., с изключение на вече спечелилите участници.
4.2. След края на Период 1, в срок до три дни, ще бъдат изтеглени следните награди - 5 велосипеда и 10 кошници с продукти на "Кармела 2000";
4.3. След края на Период 2, в срок до три дни, ще бъдат изтеглени следните награди - 5 велосипеда и 10 кошници с продукти на "Кармела 2000";
4.4. Механизъм на играта:
4.4.1.     Всеки, който желае да вземе участие и отговаря на условията за това, следва да изреже общо 12 броя слънца от 6 опаковки на обикновени бисквити „Детство мое“ 200 г. и/или обикновени бисквити „Детство мое“ 130 г. и/или обогатени бисквити „Детство мое Закуска“ 330 г. и/или от лицевите части на кутия бисквити с глазура „Детство мое“ 200 г. и да ги изпрати на адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ 62;
4.4.2.     Участникът следва да се запознае с настоящите Правила, достъпни на уеб сайта на „Кармела 2000“ ООД http://www.karmela.eu/
4.4.3.     Участникът следва да изпрати заедно с дванадесетте слънца, трите си имена, телефон и/или имейл адрес за контакт, които ще се използват само за връзка с Участника, ако той спечели награда от Играта;
4.5. За участие в тегленето на награди ще бъде включен всеки, изпратил 12 броя слънца от 6 опаковки на обикновени бисквити „Детство мое“ 200 г. и/или обикновени бисквити „Детство мое“ 130 г. и/или обогатени бисквити „Детство мое Закуска“ 330 г. и/или от лицевите части на кутия бисквити с глазура „Детство мое“ 200 г. заедно с данните си за контакт на посочения адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ 62 в посочените в т. 4.1 срокове;
4.6. Всеки Участник има възможност да участва чрез изпращане на 12 броя слънца от опаковките на „Детство мое“ неограничен брой пъти;
 

5.      Награди:
 

 

Описание на наградата Общ брой награди от съответния вид за целия период на Играта
5.1. 10 велосипеда – модел BIKESPORT CALYPSO ECO24 Общо 10 броя – по 5 броя за всеки от двата игрови периода
5.2. 20 кошници с продукти от "Кармела", включващи вафли, бисквити, кексове и меденки, както и подаръчен комплект фирмен тефтер и химикал. Общо 20 броя – по 10 броя за всеки от двата игрови периода

 

 

6. Определяне на победителите:
 
6.1. Наградите в Играта по т.5 ще бъдат изтеглени на томболен принцип и в присъствието на нотариус на следните дати:
6.2. 21.09.2017 г. - 5 велосипеда и 10 кошници с продукти на "Кармела";
6.3. 16.10.2017 г. - 5 велосипеда и 10 кошници с продукти на "Кармела";
6.4. Организаторът се ангажира да предостави на печелившия Участник съответната спечелена награда;
6.5. Всеки, който отговаря на условията на настоящите Правила има възможност да спечели някоя от наградите по т.5 по-горе;
6.6. За да спечели награда, Участникът трябва да премине през стъпките, описани в т.4.4 по-горе;
6.7. Печелившите участници, ще бъдат обявявани в срок до три дни след края на игровия период на сайта на "Кармела 2000" ООД http://www.karmela.eu/, в секция „Новини“, 2017;
6.8. Всеки Участник може да спечели само една награда за целия период на Играта;
6.9. Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник който:
6.9.1.     Не отговаря на настоящите Правила на Играта;
6.9.2.     Не спазва Общите условия на Играта.

 

7. Получаване на наградите:
 
7.1. Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т.5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл или телефонно обаждане от служител на Организатора на имейл адреса или телефона за контакти, посочени при регистрирането на участника в Играта;
7.1.1.     В отговор на телефонното обаждане или на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави, в 7-дневен срок, точен адрес за доставка;
7.1.2.     В случай, че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати данните по т.7.1.1. или същият не може да бъде открит на посоченият телефонен номер в рамките на 7 (седем) дни от датата на обявяването му за печеливш, или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;
7.1.3.     Наградата се изпраща по куриер за сметка на Организатора;
7.1.4.     Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник;
7.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.
7.3. Наградата се издължава срещу подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на наградата, в който печелившият участник трябва да попълни личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена. 

 
8. Права и отговорности:
 

8.1. Организаторът не отговаря:
8.1.1.     В случай, че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов законен представител или пълномощник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник;
8.1.2.     При невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;
8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че предоставената информация за даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;
8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците;
8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията;
8.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на документ, в случай че е спечелил награда в Играта;
8.6. За манипулация по т.8.4. ще се счита следното, без изброяването да е изчерпателно:
-   опит за копиране или друг тип фалшифициране на слънцата от опаковките;
-   изпращане на друг елемент от опаковките на бисквити "Детство мое", различен от слънцата;
8.7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди от Играта.

 

9. Допълнителни разпоредби.
 
9.1. С предоставяне на необходимата информация за контакт, Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Правила;
9.2. Всички участници в Играта предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Играта. Печелившите участници и техните представители/пълномощници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Играта. Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, с рег.№ 207825 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания;
9.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила;
9.4. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на интернет сайта на "Кармела 2000" ООД http://www.karmela.eu/ и в радио реклама, свързана с настоящата промоция, излъчвана в национален радио ефир в периода 28.08.2017 - 06.10.2017, както и от печатни рекламни материали, разпространени в търговската мрежа на страната.
9.5. С участието си в играта всички участници в нея приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните тук Правила, наричани „Общи правила и условия за участие в играта „Детство мое“ или само „Правила“.
 
10. Деклариране на наградите по Закона за данъците върху доходите на физически лица

10.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка orologi omega replica с параграф 1, т. 62 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни награди на стойност над 30,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
10.2. Организаторът издава на печелившия участник, получил наградата, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.
 
Настоящите Правила влизат в сила от 28.08.2017 г.


28.08.2017