banner_karmela_games_11_2019.jpg
» General terms for the game » Общи правила и условия за участие в играта „Да е сладко и честито с мини-вафли FAMILY!“

Общи правила и условия за участие в играта „Да е сладко и честито с мини-вафли FAMILY!“

Общи правила и условия за участие в играта „Да е сладко и честито с мини-вафли FAMILY!“

 

1. Период и начин за участие:

 

1.1. Периодът за участие в играта „Да е сладко и честито с мини-вафли FAMILY!“ (наричана за краткост „Играта”) е от 00:01 часа на 01.11.2019 г. до 23:59 ч. на 10.12.2019 г.

След крайния срок на промоцията (23:59 ч. на 10.12.2019 г.), тя се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи продукти. 

 

1.2. Играта се провежда на територията на Република България чрез томбола, в която участват лицата, качили снимка на касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 кутия мини-вафли FAMILY 375 г. cocoa cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. vanilla cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. dark cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. double cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. hazelnut cream или 1 кутия мини-вафли FAMILY 500 г. cocoa cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. vanilla cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. dark cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. double cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. hazelnut cream в регистрационната форма на www.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

 

2. Организатор:

 

2.1. Организатор на Играта е „Кармела 2000“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Опълченска“ № 62, наричано по-долу за краткост „Кармела 2000“ или „Организатора”.

3. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА 

3.1 Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са: мини-вафли FAMILY 375 г. cocoa cream; мини-вафли FAMILY 375 г. vanilla cream; мини-вафли FAMILY 375 г. dark cream; мини-вафли FAMILY 375 г. double cream; кутия мини-вафли FAMILY 375 г. hazelnut cream; мини-вафли FAMILY 500 г. cocoa cream; мини-вафли FAMILY 500 г. vanilla cream; мини-вафли FAMILY 500 г. dark cream; мини-вафли FAMILY 500 г. double cream; кутия мини-вафли FAMILY 500 г. hazelnut cream. Продуктите, участващи в играта, се предлагат както с промоционален стикер, така и без промоционален стикер. Продукти, които нямат промоционален стикер СЪЩО могат да участват за спечелването на награди от Играта. 

4. Участници:

 

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:

4.1.1. качи снимка на касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 кутия мини-вафли FAMILY 375 г. cocoa cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. vanilla cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. dark cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. double cream или кутия мини-вафли FAMILY 375 г. hazelnut cream или 1 кутия мини-вафли FAMILY 500 г. cocoa cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. vanilla cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. dark cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. double cream или кутия мини-вафли FAMILY 500 г. hazelnut cream в регистрационната форма на www.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Томболата.

4.1.2. Попълни регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт); 

4.2. В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Кармела 2000“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);

4.3. В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години считано към 01.11.2019 г.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. Участието в Промоцията е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална или непромоционална опаковка по т. 3.1. 

5.2. За да участват в промоцията, участниците трябва да се регистрират на адрес www.karmela.eu, да направят снимка на касовата бележка с дата от Периода на промоцията, удостоверяваща покупката на промоционален продукт и да качат снимката на упоменатото за целта място в регистрационната форма в сайта. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма възраст над 18 години, както и че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта; 

В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

5.3. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията. 

5.4. Общият брой награди (50 Grabo ваучера за пазаруване от електронната платформа на Grabo х 30 лв. и 20 продуктови кошници с продукти от Кармела ) е разпределен в 5 тегления за периода на промоцията. Тегленията за награди ще се извършват в следните дни: 12 ноември, 19 ноември, 26 ноември, 3 декември и 10 декември 2018 год. Тегленията ще се проведат на томболен принцип в присъствието на Комисия от страна на Организатора в 3-членен състав. При всяко теглене ще бъдат изтегляни по 10 Grabo ваучера и по 4 бр. продуктови кошници с продукти от Кармела.  

5.5. Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва: 

* 50 Grabo ваучера за пазаруване от електронната платформа на Grabo х 30 лв.;

* 20 продуктови кошници с продукти от Кармела.

5.6. Всички регистрирани участници, които отговарят на условията за регистрация и покупка на промоционален продукт имат шансове за награди при всяко от петте обявени тегления. От базата данни, която подлежи на всяко следващо теглене, отпадат само спечелилите вече награда касови бележки. Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.

5.7. Печелившите участници, ще бъдат обявявани в срок до три дни след датата на всяко теглене на сайта на Кармела 2000  http://www.karmela.eu/,  в секция „Новини“, 2019;

5.8. Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник който:

5.8.1. Не отговаря на настоящите Правила на Играта;

5.8.2. Не спазва Общите условия на Играта.

 

6. Получаване на наградите:

 

6.1. Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на участника в Играта; 

6.1.1. В случай, че печелившият Участник печели Grabo ваучер за пазаруване от електронната платформа на Grabo х 30 лв., в рамките на уведомителния мейл, същият ще получи уникален промокод, който след регистрация в Grabo.bg, трябва да въведе в обозначеното за целта поле в https://grabo.bg/family , за да зареди с 30 лв. своя виртуален портфейл в Grabo.bg и в последствие ги ползва за покупка на стоки и услуги, предлагани от в Grabo. Сумата може да бъде изразходвана съгласно условията на платформата Grabo.bg;

6.1.2. В случай, че печелившият Участник печели продуктова кошница с продукти от Кармела, в отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл,   точен адрес за доставка;

6.1.3. В случай, че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати данните в срок по т. 6.1.2. или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена; 

6.1.4. Наградата се изпраща по куриер или по представител на Организатора за сметка на Организатора;

6.1.5. Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник; 

6.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

6.3. Наградата се издължава срещу подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на наградата, в който печелившият участник трябва да попълни личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена. 

 

 

7. Права и отговорности:

 

7.1. Организаторът не отговаря: 

7.1.1. В случай, че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов законен представител или пълномощник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; 

7.1.2. При невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства; 

7.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай че предоставената информация за даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация; 

7.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците; 

7.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията;

7.5. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на документ, в случай че е спечелил награда в Играта;

7.6. За манипулация по т. 7.4. ще се счита опита за регистрация на касова бележка, която не отговаря на условията за участие в Играта; 

7.7. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди от Играта. 

 

8. Допълнителни разпоредби.

 

8.1. С предоставяне на необходимата информация за контакт, Участникът декларира, че е запознат и приема настоящите Правила;

8.2. Всички участници в Играта предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват в Изискуемия от Закона срок и обработват от Организатора за целите на Играта. Печелившите участници и техните представители/пълномощници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Играта и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Играта. Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни, с рег.№ 207825 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма възраст над 18 години, както и че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта. Според ОУ на Играта Участникът доброволно предоставя на Организатора за нуждите на тази Игра личните си данни, a именно: имена, телефонен номер за контакт и имейл адрес. След приключване на Играта и отпадане на необходимостта от съхранение на личните данни, Администраторът на сайта ги унищожава.; 

8.3. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила;

8.4. Информация във връзка с Играта може да бъде получена на интернет сайта на Кармела 2000 http://www.karmela.eu/, както и от печатни рекламни материали, разпространени в търговската мрежа на страната. 

8.5. С участието си в играта всички участници в нея приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните тук Правила, наричани „Общи правила и условия за участие в играта „ Да е сладко и честито с мини-вафли FAMILY! “ или само „Правила“. 

 

9. Деклариране на наградите по Закона за данъците върху доходите на физически лица

9.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 във връзка с параграф 1, т. 62  от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни и парични награди на стойност над 100,00 лева  са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. 

9.2. В рамките и съгласно условията на играта „ Да е сладко и честито с мини-вафли FAMILY! “ не е налице облагаем доход по чл. 35, т.2 от ЗДДФЛ.

 

 

Настоящите Правила влизат в сила от 01.11.2019 г.